Hydrogeologie

V rámci hydrogeologického průzkumu pro zajištění vodního zdroje Vám zajistíme: 

 • výběr nejvhodnějšího místa pro situování zdroje podzemní vody na Vašem pozemku
 • zpracování projektové dokumentace hydrogeologického průzkumu
 • zhotovení vrtu, vrtané studny
 • ověření vydatnosti vrtu hydrodynamickými zkouškami (čerpací a stoupací zkouška)
 • odběr a zjištění kvality vody laboratorními analýzami vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb.
 • návrh pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, nebo jejich revize
 • modelování proudění podzemních vod pro ochranu vodních zdrojů a optimální vodárenské využití
 • návrh, realizace a ověření vsakovací schopnosti hydrogeologických objektů
 • sled, řízení a vyhodnocení prací formou závěrečné zprávy pro vodoprávní řízení

Hydrogeologické posudky

Zpracováváme odborné hydrogeologické posudky
 • při situování kopaných a vrtaných studní v pásmech hygienické ochrany a jiných ochranných pásmech
 • při projektování a realizaci objektů, které by mohly ohrozit životní prostředí (např. domovní čistírny odpadních vod)
 • při realizaci kopaných a vrtaných studní podle stavebního zákona
 • stávajících vodních zdrojů (vrtů a kopaných studní) za účelem zhodnocení přírodních poměrů, odhadu vydatnosti vodního zdroje a případného negativního vlivu čerpání z posuzované studny na okolní studny a pozemky. Výsledky tohoto druhu hydrogeologického posudku pak slouží jako podklad pro vydání povolení k odběru podzemních vod podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb. “O vodách a o změně některých zákonů” v platném znění.
wero-water-napiste-nam