VSAKOVACÍ TUNEL AS-KRECHT

Systémy pro akumulaci a zasakování dešťových (srážkových) vod

Majitelé nemovitostí a větších zpevněných ploch narážejí na problematiku vsakování dešťové vody do půdy nebo její efektivní odvedení mimo pozemek. Odvod dešťové vody z pozemku je řešený pomocí přírodních koryt, dešťové kanalizace či vsakovacích objektů, které mnohdy nefungují tak, jak by měly.

Výhody

  • 100% využití akumulačního prostoru
  • úspora výkopových prací
  • minimální instalační a dopravní náklady (systém je lehký a skladný)
  • vysoká pevnost a únosnost při zatížení
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • dlouhá životnost díky recyklovatelnému polyetylénu (HDPE)

Klíčové v této oblasti je odstranit příčiny špatného vsakování nebo odvodu dešťové vody. Za těmito problémy ve většině případů stojí pro zasakování nevhodné půdní podloží,  částečně nefunkční dešťová kanalizace, respektive malý průměr kanalizačního potrubí nebo nedostatečná kapacita přírodních odvodňovacích koryt, které pak nedovolují dostatečně rychlý vsak nebo odvod dešťové vody mimo pozemky. Bohužel rekonstrukce kanalizační sítě, případně rozšíření kapacity místních odvodňovacích koryt, je ekonomicky velmi náročné, v mnohých případech i technicky takřka neřešitelné, o zlepšení propustnosti půdního podloží se většinou nedá mluvit vůbec. V těchto případech přicházejí na řadu zasakovací systémy a zpomalovací retenční prostory.

Pro výše uvedenou oblast jsou k dispozici dvě možnosti:

  • klasické řešení v podobě akumulace vody v otevřeném poldru, případně v betonové nádrži nebo jímce, další variantou jsou štěrkové podzemní prostory,
  • nové progresivní řešení v podobě podzemních akumulačních prostor vytvořených variantně pomocí plastových prvků tzv. „tunelových“ zásobníků.

Tato varianta plastových konstrukcí se již několik let běžně využívá jak v zahraničí, tak i v České republice. Jde tedy o prověřené řešení. Pro toto řešení se nejčastěji využívají plastové konstrukce různého provedení, které jsou díky vysoké akumulační schopnosti (95 – 100 % využitelného objemu) a nízké hmotnosti, ideální právě pro akumulaci a retenci přebytečné dešťové vody.

Popis technologie

Vstupní voda je čerpána čerpadlem přes automatický odkalovací filtr, následně je voda upravena na 2 tlakových filtrech naplněných selektivní náplní pro odstranění nežádoucích látek (praní filtrů je řízeno automaticky). Další stupeň úpravy tvoří ultrafiltrace, která upravovanou vodu zbavuje bakterií a virů, odstraňuje barvu a zbytkové nečistoty. Posledním stupněm úpravy je hygienické zabezpečení vody UV zářením.

Využití

Malé obce

Armáda

Minipivovary

Kempy

Zemědělství

Školy

Výrobní společnosti

Developerské projekty

Hasiči

upravna-vody
upravna-vody-detail
upravna-vody
wero-water-napiste-nam