Tisková zpráva z 5.9. 2019

IMG_4943

Česko se musí připravit na náhlý nedostatek pitné vody. Efektivním řešením mohou být mobilní úpravny vody

Dlouhodobě srážkově nepříznivé počasí (extrémní sucho v létě a teplé zimy bez sněhu) má konkrétní dopady zejména na malé a střední obce či podniky, kterým nedostatek vody omezuje jejich provoz a další rozvoj. Extrémním a výjimečným suchem bylo letos postiženo 63 procent území ČR. Podle Státního fondu životního prostředí je v ČR celkem 2345 takzvaných suchých obcí, dále 1260 místních samospráv není vůbec napojeno na vodovodní řád a spoléhá na lokální zdroj vody. Dlouhodobě dochází k poklesu hladin povrchových zdrojů i podzemních vod. Alternativním řešením problému pro malé obce či firmy mohou být mobilní úpravny vody, které pokryjí jak krátkodobou, tak i dlouhodobou poptávku po pitné vodě.

Stav vody v ČR systematicky sleduje a vyhodnocuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VÚV), který se věnuje také monitoringu sucha. Pro tyto účely vyvíjí společně s Ministerstvem životního prostředí systém HAMR. „Jeho unikátnost spočívá v tom, že najednou spojuje a vyhodnocuje data meteorologického, hydrologického a agronomického sucha. Systém po dokončení bude umět předvídat sucho až na 8 týdnů dopředu. Tyto výsledky budou nástrojem pro vodoprávní úřady i státní komise pro zvládání sucha,“ vysvětluje Tomáš Urban, ředitel VÚV. Komise pro sucho přitom mají pravomoc omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně a firmám omezit užívání pitné vody z vodovodu. Taková opatření mohou mít přímý dopad na obyvatele a podnikatele. Přestože firmy nepotřebují vodu přímo ke své výrobě, ale např. pro zajištění hygieny svých zaměstnanců, budou nuceny svůj provoz snížit nebo dokonce úplně uzavřít.

Ke zhoršování situace však přispívá i lidská činnost, jako rozrůstání zástavby bez odpovídajícího navýšení kapacity vodovodní sítě, špatné nakládání s vodními zdroji, eroze půdy vlivem zemědělství apod. „Společně se snížením hladiny v podzemních vodách dochází i ke zhoršení její kvality. Voda obsahuje větší množství železa, manganu, ale i množství mikroorganismů,“ varuje nezávislý odborník Petr Wágner. Suchem nejvíce ohrožené lokality ČR uvádí seznam tzv. suchých obcí. Stát dotacemi motivuje obyvatele těchto obcí k šetření vodou a většímu využívání dešťové vody. Získat nové zdroje kvalitní vody není snadné, vybudování vrtu je časově i finančně náročné, naopak běžně dostupné povrchové zdroje jako např. požární nádrž či místní potok, bývají silně znečištěné jak mechanickými, tak chemickými látkami a pro přímou konzumaci jsou nepoužitelné.

Pomyslnou pomocnou ruku v nelehké situaci nabízí mobilní úpravny vody české společnosti Wero Energy. Zařízení využívá hydraulického pulsního systému „čiřiče“ zejména na odstranění mechanických nečistot. Celá technologie je navržena flexibilně tak, aby bylo možno technologické procesy úpravy vody přizpůsobit přímo na místě kvalitě vstupní vody,“ říká Jaroslav Ďuriš, generální ředitel WERO Energy. Úpravna odstraní mechanické nečistoty, železo, mangan, tvrdost vody, zákal, bakterie, viry, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, organické znečištění, koloidní látky, upraví barvu, chuť, pachy a pH. Zajímavé je i ekonomické hledisko. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2018 stála pitná voda průměrně 38,10 Kč za m3 bez DPH, cena stočného dosáhla v průměru 33,40 Kč za m3 bez DPH.

Základní technické parametry mobilní úpravny:

*S - znamená malá mobilní úpravna, M – mobilní úpravna, L – kontejnerová úpravna

Kde se již připravili na problém s nedostatkem vody

 Mobilní úpravna zatím „pomohla“ obci Vrchy, zde šlo o revitalizaci vodního zdroje a úpravu pitné vody s kapacitou 2 m3/hod.  Originální řešení zvolili také v Rajnochovicích pro úpravu vody z vrtu pro obecní vodovod, a v Dolních Kounicích, kde bylo zapotřebí zajistit připojení na řad a vybudovat úpravnu vody včetně reverzní osmózy. Město Opava využívá mobilní úpravnu k zásobování venkovního koupaliště z povrchového zdroje. Budoucí využití mobilních čističek vidí odborníci Wero Energy nejen pro obce, ale i pro větší bytové celky, developery a výrobní podniky. Mobilní úpravna může sloužit k okamžitému zajištění pitné vody při přírodních katastrofách (zemětřesení, záplavy, narušení infrastruktury, kontaminace pitné vody…), zajištění dostatku čisté vody pro zavlažování v zemědělství apod. účely.

Firma Wero Energy se problematice úpravy vody dlouhodobě věnuje a nabízí alternativní řešení pomocí mobilních úpraven vody. Úpravny odstraní mechanické nečistoty, železo, mangan, bakterie, viry, zákal, koloidní látky, upraví barvu, chuť a odstraní pach. Společnost Wero Energy nabízí komplexní řešení dodávky pitné vody, analýzu současného stavu, vyhledání vhodného zdroje vody, samotnou realizaci projektu včetně jeho financování až po garanci množství, kvality a ceny dodávané pitné vody po dobu několika let.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp